Bronnenlijst

Op deze pagina worden alle bronnen weergegeven.

Chelsea Depoorter

Akhtar, S. (1999). Immigration and identity : Turmoil, treatment, and transformation. London: Aronson.

Akhtar, S. (2011). Immigration and acculturation: Mourning, adaptation, and the next generation. Lanham, Md: Rowman & Littlefield.

Balder, A. (2006). Over doof blindheid: Communicatie en omgang (2e herz. Druk ed.). Utrecht: Agiel.

Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood ( BS, 28 september 2018).

Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van opdrachthouders Consulentenwerking (BS, 20 juli 2018). Belgische staatsblad.

Berghmans, J. 2012.Professionalisering van het gemeenschapstolken in de Nederlands taalunie: tolkwetgeving in Vlaanderen en Nederland. Ongepubliceerde Master thesis, Lessius, Antwerpen.

Blumenthal, M. (2010). Meertaligheid. Van Horen Zeggen., In: Van horen zeggen.

Bossers, B., Kuiken, Folkert, & Vermeer, Anne. (2015). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs (Tweede herziende druk. ed.). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Bot, H., van den Bogaerde, B. (2013). Doven zijn ook anderstaligen. In H. Bot, B. van den Bogaerde (red.), Taalbarrières in de zorg. Over tolkenbeleid en tolken met beleid (pp. 107-115). Assen: Van Gorcum.

Bot, H., 2005. Dialogue interpreting in Mental Health, Amsterdam & New York: Rodopi Publishers

Bot, H. &H. Verrept, 2010. Taalbijstand en interculturele bemiddeling. In: De jong, J.V.T.M. & Colijn, S. (red.) 2010. Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De tijdstroom, PP. 321-334

Bot, H. & I. klerk 1998. Handicap of pluspunt? Psychotherapie met hulp van een tolk.: Filter, tijdschrift voor vertalen & vertalenwetenschap, 5e jrg no. 2, 1998, p 2-9.

Bot, H. (2003). Tolken in de geestelijke gezondheidszorg : Een specialisme apart. Utrecht: Utrechts instituut voor linguïstiek, universiteit van Utrecht.

Bot, H. (2010). Belemmert een taalbarrière psychotherapie? Tijdschrift Voor Psychotherapie., Jrg. 36, nr. 4 (juli 2010) ; p. 246-257.

Bot, H. (2010). Uitsluiting maakt ziek (p. 3). Nvt: nvt.

Comrie, Bernard, Mattheuws, Stehpen, & Polinsky, Maria. (1998). De grote taalatlas: Oorsprong en ontwikkeling van taal en schrift in de gehele wereld (2de druk ed.). Haarlem: Schuyt.

Datta, Gill, Harbor, Diana, & Allen, Clare. (2013). Steps van horen tot praten: Geluidsondersteuning voor families van dove jonge kinderen met een cochleair implantaat. S.l: The Ear Foundation.

De Vries, R., Vloet, S. (1995), Toverdrank in gebarentaal. Van horen zeggen., 35 (3), 18-21.

Eggermont, L. (2016). Cochleaire implantatie bij kinderen met een single-sided deafness: Een vergelijkende literatuurstudie. Brugge: Katholieke Hogeschool VIVES: Brugge.

Gomperts, W., & Veen, G.I.E. (2006). Migratie in psychoanalyse: Over psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen. Assen: Van Gorcum.

Grochowczak, Guido, & Franken, Hans. (1978). Automatische omzetter voor brailleschrift. Leuven: KUL. Faculteit van toegepaste wetenschappen.

Het Nieuwsblad. (2018, 09 03). Sp.a pleit voor 'voelmaquette'. Het Nieuwsblad, p. 1.

Het Nieuwsblad. (2018, november 17). Dankzij implantaat kunnen kindjes toch horen. Het Nieuwsblad, p. 1.

Hirsi Ali, A. (2006). Mijn vrijheid: De autobiografie (2de druk ed.). Amsterdam: Augustus.

Humo. (2018, december 11). In het licht van de eeuwigheid is het niet zo erg dat de regering valt. Humo, p. 5.

Loncke, Filip, Nijs, Martine, & Smet, Louis. (2000). SMOG: Spreken Met Ondersteuning van Gebaren : Een handboek (Tweede druk ed.). Leuven: Garant.

Ministerieel besluit over de berekening van het budget zorgcontinuïteit (BS, 13 juli 2018). Belgische staatsblad.

Mueller, V. T. (2013). Alternative Communication. In V. T. Mueller, Alternative Communication (p. 1). New York: nvt.

N.N. (2016). Aantal dossiers zorgbudget voor personen met een handicap. Opgehaald van zorg en gezondheid:https://www.zorg-en-gezondheid.be/aantal-dossiers-zorgbudget-voor-personen-met-een-handicap.

N.N. (2009-2017). Personen met een functiebeperking naar leeftijd. Opgehaald van Statistiek Vlaanderen: https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-gelijke-kansen.

Poortinga, Ype H, Van der Flier, Henk, Drenth, Pieter J. D., Te Nijenhuis, Jan, Resing, Wilma C.M, Hessels, Marco G.P, … Van De Vijver, F. (2001). Diagnostiek bij allochtonen: Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Rieffe, C. 2010. Emoties moét je leren. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Sociale en Emotionele bij kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen vanwege de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, faculteit Psychologie, Universiteit Leiden, 2010.

Rombouts, Ellen, Maes, Bea, & Zink, Inge. (2016). Wat motiveert collega's om SMOG-gebaren te gebruiken?

Samoyault, T. (1997). De wereld van de alfabetten. Hasselt: Clavis.

Seunke, O. (1982). De smaak van water: Deel 2. Nederland: Maya Filmproductie-vereniging.

Taalbeleid voor meertalige kinderen in het speciaal onderwijs. (2004). Amsterdam: SWP.

Tweede cochleair implantaat geen stand van de wetenschap en praktijk; toewijzing verzoek op grond van bijzondere omstandigheden. (2010). Zorg En Financiering, 9(10), 35.

Twickler, Th. B, Hoogstraaten, Evelien, Reuwer, Anne Q, Singels, Loes, Stronks, Karien, & Essink-Bot, Marie-Louise. (2009). Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, (153) 33, p. 1629-1633.

Van Asperen, E. (2003). Interculturele communicatie & ideologie. Utrecht: Pharos.

Van Gucht, Jan, & Hertog, Erik. (2003). Onderzoeksopdracht : Ontwikkeling van een methode voor het bepalen van taalbijstandsbehoeften in de Belgische algemene ziekenhuizen. Antwerpen: Lessius hogeschool.

Van Veen, P. (2005). "De diagnostiek en behandeling van deze meertalige kinderen levert in de praktijk nogal eens problemen op": Interview met Mirjam Blumenthal. Van Horen Zeggen., In: Van horen zeggen., 46(2005)5, p. 10-11.

Van Zundert, M. (2015). Smog. Chemische Feitelijkheden: Actuele Encyclopedie over Moleculen, Mensen, Materialen En Milieu., 78(319), 8.

Verstraeten, J. (2014). Is het voor logopedisten haalbaar om een iPad met GoTalk NOW in te zetten als ondersteunend communicatiehulpmiddel bij een persoon met globale afasie? Twee gevalstudies. Brugge: Katholieke Hogeschool VIVES: Brugge.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (2018, december 5). Uitreiking Access City Award 2019. Opgehaald van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap: https://www.vaph.be/nieuws/uitreiking-access-city-award-2019

Marie Landuyt

American Speech-Language-Hearing Association [ASHA] (n.d.). Augmentative and alternative communication decisions. Retrieved from http:// www.asha.org/public/speech/disorders/
CommunicationDecisions

Beck, A.R., Stoner, J.B., & Dennis, M.L. (2009). An investigation of aided language stimulation: Does it increase AAC use with adults with developmental disabilities and complex communication needs? Augmentative and Alternative Communication, 25, 42-54.

Beukelman, D.R., & Mirenda, P. (2013). Augmentative and alternative communication: Supporting children and adults with complex communication needs. Baltimore: Brookes.
Bradshaw, J. (2001). Complexity of staff communication and reported level of understanding skills in adults with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 45, 233-243.

Calculator, S. (1999). AAC outcomes for children and youths with severe disabilities: When seeing is believing. Augmentative and Alternative Communication, 15, 4-12.

Carter, M. (2003). Communicative spontaneity of children with high support needs who use augmentative and altnerative communication systems. I: Classroom spontaneity, mode, and function. Augmentative and Alnterative Communication, 19, 141-154.

Chadwick, D.D., & Jolliffe, J. (2009). A pilot investigation into the efficacy of a signing training strategy for staff working with adults with intellectual disabilities. British Journal of Learning Disabilities, 37, 34-42.

De Bal, C. (2005). Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen bij personen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke handicap. Logopedie, 18, 61-71.

Dodd, J.L., & Gorey, M. (2014). AAC intervention as an immersion model. Communication Disorders Quarterly, 35, 103-107.

Faw, G., Reid, D., Schepis, M., Fitzgerald, J.R., & Welty, P.A. (1981). Involving institutional staff in the development and maintenance of sign language skills with profoundly retarded persons. Journal of Applied Behavior Analysis, 4, 411-423.

Forster, S., & Iacono, T. (2007). Perceptions of communication before and after a speech pathology intervention for an adult with intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 32 (4), 302-314.

Gazdag, G., & Warren, S.F. (2000). Effects of adult contingent imitation on development of young children’s vocal imitation. Journal of Early Intervention, 23 (1), 24-45.

Johnson, J.M., Inglebret, E., Jones, C., & Ray, J. (2006). Perspectives of speech language pathologists regarding success versus abandonment of AAC. Augmentative and Alternative Communication, 22, 85-99.

Johnston, S.S. (2006). Considering response efficiency in the selection and use of AAC systems. The Journal of Speech and Language Pathology - Applied Behavior Analysis, 1 (3), 193-206.

Light, J., & McNaughton, D. (2014). Communicative competence for individuals who require augmentative and alternative communication: A new definition for a new era of communication? Augmentative and Alternative Communication, 30, 1-18.

Loncke, F.T., Campbell, J., England, A.M., & Haley, T. (2006). Multimodality: A basis for augmentative and alternative communication. Psycholinguistic, cognitive, and clinical/educational aspects. Disability and Rehabilitation, 28, 169-174.

Loncke, F.T., Nijs, M., & Smet, L. (2012). SMOG: Spreken Met Ondersteuning van Gebaren: Het handboek. Leuven: Garant.

Lund, S.K., & Light, J. (2007). Long-term outcomes for individuals who use augmentative and alternative communication: Part III. Contributing factors. Augmentative and Alternative Communication, 23, 323-335.

McCall, F., Markova, I., Murphy, J., Moodie, E., & Collins, S. (1997). Perspectives on AAC systems by the users and by their communication partners. European Journal of Disorders of Communication, 32, 235-256.

Meuris, K., Maes, B., & Zink, I. (2014). Key word signing usage in residential and day care programs for adults with intellectual disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 11, 255-267.

Meuris, K., Maes, B., & Zink, I. (2015). Teaching adults with intellectual disability manual signs through their support staff: A key word signing program. American Journal of Speech-Language Pathology, 24, 545-560.

Mirenda, P. (1993). AAC: Bonding the uncertain mosaic. Augmentative and Alternative Communication, 9, 3-9.

Murphy, J., Markova, I., Collins, S., & Moodie, E. (1996). AAC systems: Obstacles to effective use. European Journal of Disorders of Communication, 31, 31-44.

Pattison, A.E., & Robertson, R.E. (2016). Simultaneous presentation of speech and sign prompts to increase MLU in children with intellectual disability. Communication Disorders Quarterly, 37 (3), 141-147.

Pelaez, M., Virues-Ortega, J., & Gewirtz, J.L. (2011). Reinforcement of vocalizations through contingent vocal imitation. Journal of Applied Behavior Analysis, 44 (1), 33-40.

Reichle, J. (1997). Communication intervention with persons who have severe disabilities. The Journal of Special Education, 31, 110-134.

Rombouts, E., Maes, B., & Zink, I. (2016a). Beliefs and habits: Staff experiences with key word signing in schools and in services for adults with intellectual disabilities. Ingediend voor publicatie.

Rombouts, E., Maes, B., & Zink, I. (2016b). The behavioural process underlying AAC usage in direct support staff. Journal of Intellectual and Developmental Disability. Zie http://doi.org/10.3109/13668250.2016.1219023

Schepis, M., Reid, D., Fitzgerald, J.R., Faw, G.D., van den Pol, A., & Welty, P.A. (1982). A program for increasing manual signing by autistic and profoundly retarded youth within the daily environment. Journal of Applied Behavior Analysis, 15, 363-379.

Schlosser, R., & Lee, D. (2000). Promoting generalization and maintenance in augmentative and alternative communication: A meta-analysis of 20 years of effectiveness research, 16, 208-277.

Smith, M.M., & Connolly, I. (2008). Roles of aided communication: Perspectives of adults who use AAC. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 3, 260-273.

Stans, S.E.A., Dalemans, R., de Witte, L., & Beurskens, A. (2013). Challenges in the communication between ‘communication vulnerable’ people and their social environment: An exploratory qualitative study. Patient Education and Counseling, 92 (3), 302-312.

Torrison, C., Jung, E., Baker, K., Beliveau, C., & Cook, A. (2007). The impact of staff training in augmentative and alternative communication (AAC) on the communication abilities of adults with developmental disabilities. Developmental Disabilities Bulletin, 35, 103-130.

Trembath, D., Iacono, T., Lyon, K., West, D., & Johnson, H. (2014). Augmentative and alternative communication supports for adults with autism spectrum disorders. Autism, 18, 891-902.

Vandereet, J., Maes, B., Lembrechts, D., & Zink, I. (2011). The role of gestures in the transition from one-to two-word speech in a variety of children with intellectual disabilities. International Journal of Language and Communication Disorders, 46, 714-727.

Walker, V.L., & Snell, M.E. (2013). Effects of augmentative and alternative communication on challenging behavior: A meta-analysis. Augmentative and Alternative Communication, 29, 117-131.

Xantia Laflere

Bambust, I. Wijnants, M. (2018). Meer recht op een tolk a nieuwe uitspraak EHRM. Kluwer Rechtswetenschappen.

Boland, G., Kosec H., Maas, J, Oueslat, R., Pars, L. (2018). Project Pharos. Springer Science & Business Media B.V..

Boland, G., Kosec, H., Maas, J., Oueslati, R. Pars, L., (2018), Project pharos, p 16-18.

Claeys, T., Slabbinck, M., Vanhauwere, W., Balcaen, T., Dedocnker, K.,
Modulaire_arbitrairy_waveorm_generator, VIVEStunes.

Cockx, S. (2016). Doping in de wielersport. Heverlee: UC Leuven-Limburg.

Cockx, S. (2016). Doping in de wielersport. Heverlee: UC Leuven-Limburg.

DHR C., In Store communication deel 2, vivestunes

Docx G., (25 februari 2012), Belgen op het internet: laatste statistieken, wordpress.

Draye, G. (2007). Laboratoria van de natie: Nederlandstalige literaire genootschappen in
Vlaanderen over politiek
, literatuur en identiteit 1830-1914. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Letteren.

Evelien C. (2009). Ik wil iets vertellen. Gent: hogent. Bachelor in Orthopedagogie.

Heim M. (2016), Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen of volwassenen en
hun Communicatiepartners (COCP). Utrecht: Vilans. (pp. 1–47)

Jonkers, A. (2015). Toestroom vluchtelingen heeft impact op verpleegkundigen. Bijzijn XL

Jonkers, A., (2015), Toestroom vluchtelingen heeft impact op werk verpleegkundigen, p4.

JV, (22 maart 2018), Gerechtstolken kwaam om “goednieuwsshow”, van Geens, Het Laatste Nieuws.

Stanley, Henry M (2006). Stanley's tocht ter opsporing van Livingstone De Aarde en haar Volken, 1873.

Van Malderen, A. (2005). Blended learning in e-grammatica Engels in de opleiding vertaler-tolk. Lessius Hogeschool; Antwerpen.

Van Roosbroeck, G., (12 november 2018), Na 31 jaar kijkt de Neus zijn ontvoerder opnieuw in de ogen, Gazet van Antwerpen. P19.

Verbeke, C., Dubeare, Y. (2016). Postpartumpics: een visueel boek ter ondersteuning van de communicatie met kwetsbare gezinnen. Vives Kortrijk.

Vermeerbergen, M., Salaets, H. (2016). Contacten met dove slachtoffers, verdachten en getuigen en samenwerken met Vlaamse gebarentaal. KU Leuven.

X, (2011), solliciteren: foute voorbeelden, vivestunes.

X, (21 augustus 2017), Hoe en waarom van de dubbele eed, BBVTUPTIA.

X, (21 augustus 2018), tolk, wikipedia.

Hanne Samyn

(2018). Noord-West-Vlaamse Doven en Slechthorenden vzw [folder]. Brugge: Nowedo vzw. Geraadpleegd via URL. http://www.nowedo.be/upload/content/files/nowedo/Folder_Nowedo_2018(1).pdf

Andries, G. (1995). Rond de tafel over SMOG. Signaal : Significant Voor De Professionele Hulpverlener. Signaal : significant voor de professionele hulpverlener, Jrg, 4 (1995) 11, 32-35.

Anthonis, J. (2015). Het M-decreet: Recht op redelijke aanpassingen: Hoe kunnen we de klasleerkracht en de ouders ondersteunen zodat de school voor gewoon onderwijs door middel van passende maatregelen tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van een jonge dove kleuter zodat de klasleerkracht, de directie en de ouders deze aanpassing als redelijk kunnen beoordelen?. Katholieke Hogeschool VIVES: Tielt.

Birch, B. (1990). Louis Braille: De blinde jongen uit Frankrijk die de blinden leerde lezen met hun vingers (Mensen voor mensen). Leuven: Infodok.

Boonen, Diane, Van Herreweghe, Mieke, & Vermeerbergen, Myriam. (2001). De evolutie van gebarentaal in Vlaanderen.

Buyens, M. (2004). De dove persoon, zijn gebarentaal en het dovenonderwijs (Geschiedenis van de Vlaams-Belgische dovengemeenschap …tot de jaren 1980). Antwerpen: Maklu.

De Clerck, Goedele., & Pinxten, Rik. (2012). Ik ben ook een mens: Documentaire bij het boek Gebarentaal zegt alles. Leuven: Acco.

De Vries, R, & Vloet, S. (1995). Toverdrank in gebarentaal. Van Horen Zeggen, 18-21.

Decreet betreffende radio-omroep en televisie (10 mei 2009). Belgisch Staatsblad, 34470.

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (27 augustus 2012). Belgisch Staatsblad, 48510.

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal (23 juni 2014). Belgisch Staatsblad, 44905.

Denolf, W. (12 december 2018). 14 maart. Knack/Weekend Knack. 15.

Diane C. Lillo-Martin. (1991). Universal Grammar and American Sign Language. Studies in Theoretical Psycholinguistics. Doi: 10.1007/978-94-011-3468-2

Edith, J. (2006). Van gebarentaal tot Internet: Demonstratieles. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Herreweghe, Mieke van, Vermeerbergen, Myriam., Van Mulders, Katrien, & De Weerdt, Kristof. (2008). Woordenboek Vlaamse Gebarentaal: Nederlands - Vlaamse Gebarentaal; Vlaamse Gebarentaal - Nederlands. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

Lievens, N. (2004). Spreken is zilver, elkaar begrijpen is goud.. (Eindw.G.O). Kortrijk: Ipsoc.

Loose, I. (2007). De toepassing. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. (red.), Ontwikkeling van GSM-applicatie voor de Euroscope CE via Bluetooth (pp. 30-59).

Omzendbrief BB 2009/3. - Betreft : Toelichting bij het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (9 juni 2009). Belgisch Staatsblad, 44349.

Patrick, D. (7 december 2018). Op eigen manier door het leven. Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Roeselare-Izegem, 71.

Plaza M. (2016). Psychopathologie du langage. Enfance et Psychopathologie (10e édition), 6, 151-182, doi : 10.1016/B978-2-294-75127-1.00006-0

Samoyault, T. (1997). De wereld van de alfabetten. Hasselt: Clavis.

Sutton-Spence R. (2004). Analysing Sign Language Poetry. Palgrave Macmillan, London. Doi:10.1057/9780230513907

Tavernier, I. (11 december 2018). ‘Eindelijk kan ik mijn neefje verhaaltjes voorlezen. Zó leuk’. Dag Allemaal, 156.

Van Pelt, P. (2013). Kickx voor personen met een beperking. Turnhout: Thomas More Kempen.

Van Zundert, M. (2015). Smog. Chemische Feitelijkheden : Actuele Encyclopedie over Moleculen, Mensen, Materialen En Milieu. Chemische feitelijkheden : actuele encyclopedie over moleculen, mensen, materialen en milieu, 78(2015)319, 8.

Vandecasteele, S. (2006). Communicatie: Van gebarentaal tot internet. Torhout: KATHO-departement ReNo.

Vermeersch, D, & Vannieuwenhuyze, G. (1997). Strategisch vernieuwingsbeleid in thema's van de zorg: Implementatie van SMOG als toepassing. Vlaams Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, Jrg, 16 (1997) 1, 22-30.

Williams, O. (2004). GSM Applicatie voor blinden. Eindwerk. Brugge, Hogeschool West-Vlaanderen.

Justine Tilleman

KOC Vlaanderen, 2002. Hulpmiddelen: Andere hulpmiddelen. Geraadpleegd op 2 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2002. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: statisch systeem met een boodschap. Geraadpleegd op 2 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2002. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: statisch systeem met een boodschap. Geraadpleegd op 2 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2002. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: dynamische systemen. Geraadpleegd op 2 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2003. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: apps uit stores. Geraadpleegd op 2 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2003. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: teksttoestellen. Geraadpleegd op 2 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2003. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: Lucy. Geraadpleegd op 2 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2005. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: stemversterkers. Geraadpleegd op 2 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2005. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: symbolendatabanken Geraadpleegd op 3 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen. (2005). Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: softwaren voor het aanmaken van communicatiekaarten Geraadpleegd op 3 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2006. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: tafelstatief. Geraadpleegt op 3 december 2018. www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME&THES_CLAS=2188

KOC Vlaanderen, 2006. Hulpmiddelen voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: rolstoelstatief. Geraadpleegd op 3 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2006. Hulpmiddel voor personen met een spraak-, taal- of stemstoornis: andere. Geraadpleegd op 3 december 2018, van https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

KOC Vlaanderen, 2006. Hulpmiddelen voor personen (draagtassen, kabels) Geraadpleegd op 3 december 2018,. https://www.vlibank.be/vlibank.jsp?COMMAND=PFRAME

Amber Leys

Autisme tv (prod.) & anoniem (reg.). (2017). Taalstoornis en autisme. Nederland: You tube.
Bastiaanse, R. (2011). Afasie. Houten: Bohn Satfleu Van Loghum.

Besluit van de administrateur- generaal houdende vaststelling van het huishoudelijk Reglement van de subcommissies van het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (30 november 2011) Vlaamse Codex.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorende ten laste nemen, wat betreft het contingent doventolkuren en de invoering van enveloppefinanciering. (19 december 2014) Vlaamse Codex.

Canvas (prod.) & Desimpel en Timperman (reg.). (2000). Mensentuin: lichaamstaal [aflevering]. België: Canvas kwestie.

CBS statline. (2015). Feiten en cijfers over het aantal mensen met een beperking. [artikel van website]. Alles over sport. Geraadpleegd via: https://www.allesoversport.nl/artikel/feiten-en-cijfers-over-het-aantal-mensen-met-een-beperking/

Csincsak (prod.) & Van den Nieuwehuysen (reg.). Persoonlijke verwerking: SMOG. [online cursus]. België: Vives.

Dekiere, L. Rayée, L. (2012). Hoe wordt een communicatieboek opgesteld voor kinderen met een verstandelijke beperking?: drie praktijkvoorbeelden. [Theses]. Brugge: KHBO.

Domburg, P. Deguelle, F. Raaijmakers, Y. et al. (2018). Taalstoornissen bij dementie deel 1: primair progressieve afasie. Neuropraxis. 22(1), 2-15.

Fridriksson, J., Nettles, C., Davis, M., Morrow, L., & Montgomery, A. (2006). Functional communication and executive function in aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics, 20(6), 401-410.

Gelder, L. (1998). Een multidisciplinaire kijk op stem-, spraak- en taalpahtologie. Neuropraxis, 2(6), 200-202.

Goldstein, S. Naglieri, J.A. (eds). (2011). Non- Fluent Aphasie, Receptive Aphasia. Encyclopedia of Child Behavior and Development. Boston: Springer.

Huys, E. (2007-2008). Idiomatisch taalgebruik in de Vlaamse Gebarentaal. [onderzoeksliteratuur]. Gent: Universiteit Gent.

Kemnitz, B. (2018). Spraak- en taalstimulatie bij kinderen met Downsyndroom in Uganda: handleiding SMOG voor het Angel’s Center for Childrens with Special Needs in Uganda. [Theses]. Leuven: UC Leuven.

Loncke, F. Nijs, M. Smet, L. (2000) SMOG: spreken met ondersteuning van gebaren: een handboek. Leuven: Garant.

Ministerieel besluit houdende het instellen van een regelluw kader voor het multifunctioneel centrum Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden vzw. (BS 20 januari 2014) Vlaamse codex.

Onbekend. ( 4, december, 2018). Peter vanhoutte ijvert voor doofblinden. Krant van West- Vlaanderen, 17.

Rigolle, J. (2017- 2018). Papa’s aan het woord: kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van het vaderschap bij kinderen met een aangeboren beperking. [onderzoeksliteratuur]. Gent: Universiteit Gent.

Roelofs-Borgers, M. (1988). Hoe bedoel je? De verwerving van pragmatische vaardigheden. [onderzoeksliteratuur]. Den Haag: Holland Academic Graphics.

Ruiter, M et al. (2015). Afasie gespreksboek, van papier naar app. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 20, 151- 161.

Ruiter, M. (2018). Cognitive communication disorders resulting from brain injury. Uitgave: Radboud Universiteit; faculteit der letteren; taalwetenschap.

Ruiter, M. (2018). Introduction to language and speech pathology. Uitgave: Radboud Universiteit; faculteit der letteren; taalwetenschap.

Ruiter, M. (2018). Research methods in language and speech pathology. Uitgave: Radboud Universiteit; faculteit der letteren; taalwetenschap.

Ruiter, M. Beijer, L. Cucchiarini, C. Krahmer, E. Rietveld, T. et al. (2012). Human language technology and communicative disabilities: requirements and possibilities for the future. Language resources and evaluation, 46(1), 143- 151.

Schaefer, R. Desain, P. Farquhar, J. (2013). Shared processing of perception and imagery of music in de decomposed EEG. Neurolmage, 70, 317- 326.

Schermer, T. Vermeerberg, M. (2004). Nederlandse Gebarentaal en Vlaamse Gebarentaal: zussen of verre nichtjes. Ons erfdeel, 4, 569- 575.

Theodore, J. (2018). Working memory and discourse production in people with aphasia. Journal of neurolinguistics, 48, 90- 103.

Van der Heijden, A. (2009). Non- verbaal gedrag spreekt: lichaamstaal. De wereld van het jonge kind: vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen, 4, 8-10.
Van Der Waal, M. Geuze, J. Desain, P. et al. (2011). From visual to tactile speller. Neuroscience letters, 500, e11- e11.

Van Meurs, R. Roest, H. (2002). Agressiemanagment. Hoe organisaties omgaan met agressie van klanten. Schoonhoven: Academic Service.

andecasteele, S. (2006). Communicatie: van gebarentaal tot internet. [Theses]. Torhout: Katho- departement.

Verheijden, S. (2018). Applicaties voor mensen met beperkingen. Communicatie 2018 zomeredititie. ’s Heeren Loo.

Verreyt, N. Bogaerts, L. Cop, U. et al. (2013). Syntactic priming in bilingual patients with parallel and differential aphasia. Gent: Universiteit Gent.

Verschaeve, M. (2003). Woorden en daden. Van afaticus naar practicus, Praat ik es; nu praat ik dus. Eerste druk. Uitgever: afasie vereniging Nederland.

Versteegde, L. (2015). De prevalentie en incidentie van van verworven kinderafasie. [digitale presentatie]. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Geraadpleegd via: file:///Users/amberleys/Downloads/De%20prevalentie%20en%20incidentie%20van%20verworven%20kinderafasie.pdf

Vos, W. (1, december, 2018). Ik hoop niet, Ik plan. Het Nieuwsblad, 4.

Wezowski, P. Wezowski, K. (2013). Lichaamstaal. Tielt: LannooCampus.

Winnock, L. (14, december, 2018). “Ik stimuleer mijn collega’s om mee te doen met SMOG.” Krant van West- Vlaanderen, 50.

Jelena Rambour

Beta vzw (z.d.). Hoe zit het prentensysteem in elkaar? Geraadpleegd op 8 december 2015, van https://www.betasymbols.com/nl/prenten

Bral, S. (14 december ’18). Samen enorme afstanden overbruggen. Het laatste nieuws.

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal (23 juni 2014). Belgisch Staatsblad, 44905.

Dekker, T. (2013). online communicatie voor ouderen - motivaties en barrières. Geraadpleegd op 16 december ’18, file:///C:/Users/jelen/Downloads/Dekker%203231984.pdf

Gosselinckx, M. (2015-2016). Ondersteunende en alternatieve communicatie. Ontwikkeling van een communicatiemiddel voor Jef. Geraadpleegd op 14 december ’18, op
http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9349284

Janssen, M. (16 juni ’11). Communiceren op de tast bij personen met doofblindheid. Geraadpleegd op 16 december ’18,

http://www.ocleerstoel.nl/files/media/Marleen_Janssen_Presentati1.pdf
KOC. (2017). Oplossingen om te communiceren voor personen stem-, taal- of spraakstoornis. Geraadpleegd op 16 december ’18.

Krli. (23 november ’18). Plannen om headsets ook in amateur- en provinciaal voetbal toe te laten. “ook in lagere reeksen kan dit een meerwaarde zijn”. Het nieuwsblad.

Leenen, J. Sleijpen, G. (2013). Mobiel online vooral met de smartphone. Geraadpleegd op 16 december ’18, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/28/mobiel-online-vooral-met-de-smartphone

Leen, G. (2001). Toepassingsaspecten op Mind Express voor personen met verworven communicatiestoornissen. Geraadpleegd op 16 december ’18

Lembrechts, D. (2005). Zeggen zonder spreken. Eenvoudige communicatiehulpmiddelen en grafische symbolen onder de loep. Echo’s uit gehandicaptenzorg, 26, 19-23.
Manders, E. (2016). Handboek neurologische communicatiestoornissen.

N.N. (2015). Blisssymbols [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 28 december 2015, van https://en.wikipedia.org/wiki/Blissymbols

N.N. (z.d.). Waar kan ik pictogrammen vinden? [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 29 december 2015, van http://www.ikwilvisualiseren.be/pictogrammen.html

National Autism Resources. (z.d.). The Picture Exchange Communication System (PECS). Geraadpleegd op 8 oktober 2015, van
http://www.nationalautismresources.com/pictureexchange-communication-system.html

Poelmans, P., & Severijnen, O. (2014). De APA-richtlijnen: over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: uitgeverij Coutinho.

Preston, D., & Carter, M. (2009). A Review of the Efficacy of the Picture Exchange Communication System Intervention. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 39, 1471-1486. Doi: 10.1007/s10803-009-0763-y

Raamwerk. (2015). Raamwerk- verstandelijke beperking. Geraadpleegd op 16 december ’18.
Rijksinstituut Groningen, (18 september ’17). systematisch literatuur zoeken. Geraadpleegd op 16 december ’18

S.I. (2002). Woningaanpassing, ADL hulpmiddelen, communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen

Sclera vzw (z.d.). Sclera-pictogrammen. Geraadpleegd op 10 november 2015, van http://www.sclera.be/nl/picto/overview

Skil (2014). Communicatie met symbolen. Geraadpleegd op 9 december 2015, van http://skil.skilate.com/nl/producten/ondersteunde-communicatie/communicatie-metsymbolen

Ter Horn, G.H.M.M. (1997). Handboek mogelijkheden: vraaggerichte zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
VAPH. (2017). Verstandelijke handicap. Geraadpleegd op 16 december ’18.

Venema, A. (2005). Schrijven voor welzijnswerkers. Bussum: uitgeverij Coutinho.

Van Belle, K. (2014). Communicatiehulpmiddelen voor kinderen met het syndroom van Down tijdens therapeutische interventies. Geraadpleegd op 16 december ’18

Vermeulen, P. (2001). …!?: over autisme en communicatie. Berchem: Vlaamse Dienst Autisme en uitgeverij EPO vzw.

Wilkinson, K. M., & Hennig, S. (2007). The state of research and practice in augumentative and alternative communication for children with developmental/ intellectual disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Reasearch Revieuws, 13, 58-69

Wellens, C. (2018). Zelfstandig wonen voor personen met verstandelijke beperking: cohousing. Geraadpleegd op 16 december ’18

Wijziging bij wet artikel 40 met betrekking tot statuut bij de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. (B.S. 24 januari 2003). Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie, 35.

Justine Tilleman
Beta vzw (z.d.). Hoe zit het prentensysteem in elkaar? Geraadpleegd op 8 december 2015, van https://www.betasymbols.com/nl/prenten
Bral, S. (14 december ’18). Samen enorme afstanden overbruggen. Het laatste nieuws. Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 mei 2006 houdende de
Erkenning van de Vlaamse Gebarentaal (23 juni 2014). Belgisch Staatsblad, 44905. Dekker, T. (2013). online communicatie voor ouderen - motivaties en barrières. Geraadpleegd op 16 december ’18, file:///C:/Users/jelen/Downloads/Dekker%203231984.pdf
Gosselinckx, M. (2015-2016). Ondersteunende en alternatieve communicatie. Ontwikkeling van een communicatiemiddel voor Jef. Geraadpleegd op 14 december ’18, op http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9349284
Janssen, M. (16 juni ’11). Communiceren op de tast bij personen met doofblindheid. Geraadpleegd op 16 december ’18, http://www.ocleerstoel.nl/files/media/Marleen_Janssen_Presentati1.pdf
KOC. (2017). Oplossingen om te communiceren voor personen stem-, taal- of spraakstoornis. Geraadpleegd op 16 december ’18.
Krli. (23 november ’18). Plannen om headsets ook in amateur- en provinciaal voetbal toe te laten. “ook in lagere reeksen kan dit een meerwaarde zijn”. Het nieuwsblad.
Leenen, J. Sleijpen, G. (2013). Mobiel online vooral met de smartphone. Geraadpleegd op 16 december ’18, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/28/mobiel-online-vooral-met-de- smartphone
Leen, G. (2001). Toepassingsaspecten op Mind Express voor personen met verworven communicatiestoornissen. Geraadpleegd op 16 december ’18
Lembrechts, D. (2005). Zeggen zonder spreken. Eenvoudige communicatiehulpmiddelen en grafische symbolen onder de loep. Echo’s uit gehandicaptenzorg, 26, 19-23.
Manders, E. (2016). Handboek neurologische communicatiestoornissen.
N.N. (2015). Blisssymbols [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 28 december 2015, van https://en.wikipedia.org/wiki/Blissymbols
N.N. (z.d.). Waar kan ik pictogrammen vinden? [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 29 december 2015, van http://www.ikwilvisualiseren.be/pictogrammen.html
National Autism Resources. (z.d.). The Picture Exchange Communication System (PECS). Geraadpleegd op 8 oktober 2015, van http://www.nationalautismresources.com/pictureexchange-communication-system.html
Poelmans, P., & Severijnen, O. (2014). De APA-richtlijnen: over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: uitgeverij Coutinho.
Preston, D., & Carter, M. (2009). A Review of the Efficacy of the Picture Exchange Communication System Intervention. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 39, 1471-1486. Doi: 10.1007/s10803-009-0763-y
Sclera vzw (z.d.). Sclera-pictogrammen. Geraadpleegd op 10 november 2015, van http://www.sclera.be/nl/picto/overview
Skil (2014). Communicatie met symbolen. Geraadpleegd op 9 december 2015, van http://skil.skilate.com/nl/producten/ondersteunde-communicatie/communicatie-metsymbolen
Ter Horn, G.H.M.M. (1997). Handboek mogelijkheden: vraaggerichte zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
VAPH. (2017). Verstandelijke handicap. Geraadpleegd op 16 december ’18. Venema, A. (2005). Schrijven voor welzijnswerkers. Bussum: uitgeverij Coutinho.
Van Belle, K. (2014). Communicatiehulpmiddelen voor kinderen met het syndroom van Down tijdens therapeutische interventies. Geraadpleegd op 16 december ’18
Vermeulen, P. (2001). …!?: over autisme en communicatie. Berchem: Vlaamse Dienst Autisme en uitgeverij EPO vzw.
Wilkinson, K. M., & Hennig, S. (2007). The state of research and practice in augumentative and alternative communication for children with developmental/ intellectual disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Reasearch Revieuws, 13, 58-69
Wellens, C. (2018). Zelfstandig wonen voor personen met verstandelijke beperking: cohousing. Geraadpleegd op 16 december ’18