Juridische En Maatschappelijke Context

Op deze pagina worden verschillende juridische documenten en maatschappelijke contexten weergegeven omtrent ons thema.

Chelsea Depoorter

Juridische documenten

Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood ( BS, 28 september 2018). Belgische staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van opdrachthouders Consulentenwerking (BS, 20 juli 2018). Belgische staatsblad.

Ministerieel besluit over de berekening van het budget zorgcontinuïteit (BS, 13 juli 2018). Belgische staatsblad.

Maatschappelijke context

Er bestaat een Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft een beleid. Dit agentschap is regionaal.

De christelijke mutualiteit is actief rond personen met een beperking. Personen met een handicap kunnen rekenen op diverse sociale tarieven voor communicatie. Zo zijn er kortingen voor kabel-, internet-, en telefoonabonnementen. De bond moyson is actief rond personen met een beperking. De bond moyson steunt doormiddel van een zorgkas mensen die zware zorgen nodig hebben. Door een financieel duwtje in de rug te geven.

Marie Landuyt

Juridische context:

Besluit 2011/37 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/293 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 tot opstelling van de lijst van tolken gebarentaal en van de lijst van tolken voor elke andere hulp bij de communicatie (3 februari 2011). Belgisch Staatsblad.

Koninklijk besluit tot vaststelling van de basisvereisten waaraan de nieuw geplaatste openbare telefoons moeten voldoen teneinde het gebruik te vergemakkelijken voor mensen met een handicap (27 april 2007). Belgisch Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste nemen (3 mei 2002). Belgische Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten inzake het experimentele project rond het toekennen van een persoonlijk assistentiebudget aan bepaalde personen met een handicap (19 januari 1999). Belgische Staatsblad.

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot oprichting van diensten inzake tolken gebarentaal (15 mei 2014). Belgische Staatsblad.

Maatschappelijke context:

Dhr. Philippe De Backer is minister Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee.

Modem
Missie:
Modem is een expertnetwerk in innovatieve assistieve technologie dat maximale participatie beoogt voor iedereen met een beperking in Vlaanderen.

Visie:
Modem…
…is het aanspreekpunt in Vlaanderen voor mensen met een beperking en hun omgeving met betrekking tot assistieve technologie.
…levert een erkend kwaliteitslabel af voor informatietransfer, advies en opleiding over innovatieve assistieve technologie.
…richt zich tot eindgebruikers en hun omgeving, professionelen en beleidsmakers
werkt multidisciplinair.
…fungeert onafhankelijk van commerciële belangen.

Xantia Laflere

Maatschappelijke context

De FOD streeft ernaar de belastingen juist te innen en ervoor te zorgen dat elke belastingplichtige belasting draagt die hij wettelijk verschuldigd is. Hierbij helpen ze onder andere de doven en of de slechthorenden.

Juridische context

Besluit van de Vlaamse regering tot wijzing het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bij stand door tolken en doven en slechthorenden ten laste nemen. (19 december 2014)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (15 januari 2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap. (7 juli 2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal. (30 mei 1996)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 7. (31 januari 2003)

Hanne Samyn

Juridische context

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal (23 juni 2014). Belgisch Staatsblad, 44905.

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (27 augustus 2012). Belgisch Staatsblad, 48510.

Decreet betreffende radio-omroep en televisie (10 mei 2009). Belgisch Staatsblad, 34470.

Omzendbrief BB 2009/3. - Betreft : Toelichting bij het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (9 juni 2009). Belgisch Staatsblad, 44349.

Maatschappelijke context

Er bestaat de 'Maatschappelijke diensttijd' via de rijksoverheid. De maatschappelijke diensttijd bevordert de taalontwikkeling. Hier kan je bij een organisatie terecht in het werkveld en zo ervaring opdoen. Zo leren ze communiceren met elkaar. De overheid probeert te onderzoeken hoe je voor het werk beloond of vergoed kunt worden.

Justine Tilleman
1.1 Juridische documenten

Welke regelgeving bestaan er?

1. Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood.
2. Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van opdrachthouders Consulentenwerking
3. Ministerieel besluit over de berekening van het budget zorgcontinuïteit

Maak een lijst referentie volgens APA-normen

1. Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood ( BS, 28 september 2018).

2. Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van opdrachthouders Consulentenwerking (BS, 20 juli 2018). Belgische staatsblad.

3. Ministerieel besluit over de berekening van het budget zorgcontinuïteit (BS, 13 juli 2018). Belgische staatsblad.

Bezoek de website van de agentschappen.

Ik heb de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bezocht.

Hoe gevonden?

Ik wist dat er een regelgeving bestond van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Hier heb ik enkele regelgevingen gevonden en ik werd doorverwezen naar de Vlaamse codex.

1.2 Maatschappelijke context

Er bestaat een Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft een beleid. Dit agentschap is regionaal.
De christelijke mutualiteit is actief rond personen met een beperking. Personen met een handicap kunnen rekenen op diverse sociale tarieven voor communicatie. Zo zijn er kortingen voor kabel-, internet-, en telefoonabonnementen. De bond moyson is actief rond personen met een beperking. De bond moyson steunt doormiddel van een zorgkas mensen die zware zorgen nodig hebben. Door een financieel duwtje in de rug te geven.

Amber Leys

Juridische context:
Besluit van de administrateur- generaal houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van de subcommissies van het Raadgevend Comitié bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. ( 30 november 2011) Vlaamse Codex.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorende ten laste nemen, wat betreft het contingent doventolkuren en de invoering van enveloppefinanciering. (19 december 2014) Vlaamse Codex.

Ministerieel besluit houdende het instellen van een regelluw kader voor het multifunctioneel centrum Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden vzw. (BS 20 januari 2014) Vlaamse codex.

maatschappelijke context

Modem: expertisecentrum ondersteunende technologie.
Modem geeft al zijn advies objectief. Ze halen geen belang bij de verkoop of terugbetaling van hulpmiddelen. Ze hebben en net van mensen met ervaring die opzoek gaan naar concrete oplossingen.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Zij bieden ondersteuning voor mensen met een beperking, dus ook wanneer deze cliënt communicatieproblemen heeft. Ze zorgen voor tegemoetkomingen en aanpassingen in waar het nodig is afhankelijk van de noden van de cliënt. Ze kunnen je ook doorverwijzen naar meer specifiekere organisaties.

Jelena Rambour

juridische context

Decreet betreffende radio-omroep en televisie (10 mei 2009). Belgisch Staatsblad.
Wijziging bij wet artikel 40 met betrekking tot statuut bij de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. (B.S. 24 januari 2003). Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie, 35.

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal (23 juni 2014). Belgisch Staatsblad, 44905.

Maatschappelijke context

Er is geen minister die zich bezig houd met alternatieve communicatie. Ik heb wel gevonden dat Theo Francken naast politicus ook pedagoog is dus het zou best kunnen dat hij veel weet over het onderwerp alternatieve communicatie en dat hij er ook iets meer over zou kunnen vertellen.

Daarnaast heb ik de maatschappelijke organisatie vzw De As gevonden. Het is een organisatie die zich vooral de belangen van personen met een handicap aantrekt. Dit is hun visie op dit thema: Recht op volwaardig burgerschap, recht op bestaan als persoon met een handicap, recht op medezeggenschap, recht op deskundige en hoogkwalitatieve zorg.